Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
niedziela, 28 listopada 2021 r.
imieniny obchodzą: Jakub, Stefan

Ciekawostki

Jeśli potrzebujesz pomocy lub pragniesz oferować swoją pomoc innym - przyjdź do Gminnego ...

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 29.12.2020 R.

Strona główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 29.12.2020 R.

wielkość tekstu:A | A | A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  

Zapytanie ofertowe

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dziecka z autyzmem atypowym z cechami zespołu hiperkinetycznego w formie umowy cywilno-prawnej.

 

  2. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Rodzaj zamówienia: usługi

 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności z autyzmem atypowym dla 8 – letniego dziecka, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, od 15.01.2021 do 31.12.2021 roku, w miejscu zamieszkania dziecka.

 3. Ogólny zakres wykonywania czynności: prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dziecka z rozpoznaniem autyzmu atypowego.

 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania.

 5. Wymagania jakie powinni spełniać wychowawcy:

Usługi wymienione powyżej mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne.

Posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym; jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; zakładzie rehabilitacji; innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi. Ponad to osoby świadczące usługi wymienione powyżej muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenia zachowań,

- kształtowania nawyków celowej aktywności,

- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia Karty pracy – listy obecności oraz opracowania programu usług, który powinien uwzględniać specyficzne problemy dziecka z autyzmem.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do:

 • współpracy z Zamawiającym;

 • wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598. ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r..)

  3. Termin realizacji zamówienia: od 15.01.2021r. do 31.12.2021r.

  4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:

a) nazwę oferenta

b) adres oferenta,

c) NIP oferenta,

d) REGON oferenta,

e) nazwę przedmiotu zamówienia,

f) wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem:

- cena netto ..........................................zł

- podatek Vat (stawka VAT) ................%.

- cena brutto ........................................zł.

(słownie złotych...............................................................................................................)

g) termin realizacji zamówienia od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.

h) wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie II ppkt d.; inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie II ppkt d; dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, o których mowa w pkt. II

i) podpis wykonawcy

 

  5. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

  6. Ofertę należy złożyć:

- pocztą/osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach,
ul. Krakowska 26, 42-421 W
łodowice.

- faxem na nr: 34/315 61 66

- pocztą elektroniczną na e-mail: gops1@wlodowice.pl, gops@gopswlodowice.pl;

 

  7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia  2021 roku do godz. 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

 

  8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Monika Kubarek Tel. 34/315 30 49.

 

 

Włodowice, dn 29.12.2020 r.

czytano: 198 razy

autor: gopswlodowice.pl

Strona główna

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.