Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
wtorek, 29 listopada 2022 r.
imieniny obchodzą: Błażej, Margerita

Ciekawostki

Czy wiesz, że gdy będziesz innym pomagać będziesz bardziej lubiany, a gdy Ty kiedyś będziesz ...

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Pomoc Społeczna

Strona główna » Oferta » Pomoc Społeczna

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) Dział I Przepisy ogólne.

  1. Zadania własne
  2. Zadania własne o charakterze obowiązkowym

 

Zadania własne

Do zadań własnych gminy (art. 17 ust.2 ustawy o pomocy społecznej) należy:

♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
♦ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
♦  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
♦  współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym  (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) należy:

♦  opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka
♦  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych
♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
♦  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobowej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
♦ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
♦  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
♦  tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną
♦  dożywianie dzieci
♦  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
♦  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
♦  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej  udziela się osobom, rodzinom z  powodu:

♦  niepełnosprawności
♦  długotrwałej lub ciężkiej choroby
♦  bezrobocia
♦  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze
♦ przemocy w rodzinie
♦  ubóstwa
♦  alkoholizmu lub narkomanii
♦  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
♦  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
♦ klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Od 1 października 2018r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi  kwota 701zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 528zł .

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.